Newsletter
Wpisz swój adres e-mail:
ProducenciPromocje
  • Zapraszamy do zapoznania si z aktualnymi promocjami w sklepie Ceramika Centrum.

Polecane Kolekcje

Regulamin
 

Regulamin

POSTANOWIENIA WST襾NE

  1. W豉軼icielem sklepu Ceramikacentrum.pl jest Jadwiga Storczyk

ul. Szcz窷liwa 25 a

97-200 Tomaszów Maz.

NIP: 773-110-31-84

REGON: 59216387

 1 REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CERAMIKACENTRUM.PL SPIS TRE列I 1.DEFINICJE

2.POSTANOWIENIA

3.SPRZEDA TOWARÓW ORAZ PROCEDURA ICH ZAMAWIANIA

4.DOSTAWA  

5.CENA I PxTNO列I

6.NEWSLETTER ORAZ KONTO

7.ODPOWIEDZIALNO汎 SPRZEDAJ。EGO

8.ODST·IENIE OD UMOWY

9.PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZ。E PRZEDSIEBIORCÓW 

10.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11.POSTANOWIENIA KO哸OWE

                                                 1.DEFINICJE

1. Sklep – sklep internetowy znajduj帷y si pod adresem www.ceramikacentrum.pl 2. Regulamin – niniejszy regulamin, normuj帷y zasady korzystania ze Sklepu, b璠帷y integraln cz窷ci Umowy zawieranej pomi璠zy Sprzedaj帷ym a Kupuj帷ym.

3. Strony – obie strony Umowy, Kupuj帷y i Sprzedaj帷y.

4. Sprzedaj帷y - podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Sklepu: „Ceramika Centrum” Jadwiga Storczyk, ul. Szcz窷liwa 25a, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP: 7731103184 REGON: 592163870, zarejestrowany w CEIDG prowadzonym przez Ministra Gospodarki.

5. Kupuj帷y – podmiot dokonuj帷y zakupów za po鈔ednictwem Sklepu; Kupuj帷ym mo瞠 by zarówno podmiot dokonuj帷y zakupu w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i, jak i Konsument. Je郵i kupuj帷y jest osob fizyczn, musi by pe軟oletni oraz posiada pe軟 zdolno嗆 do czynno軼i prawnych.

6. Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2 Nr. 16, poz. 93, z pó幡. zm.)

7. Umowa –zawierana pomi璠zy Stronami umowa o 鈍iadczenie Us逝g, której integraln cz窷ci jest Regulamin.

8. U篡tkownik – osoba przegl康aj帷a tre軼i zawarte na stronach Sklepu.

9. Us逝ga – sprzeda 鈍iadczona przez Sprzedaj帷ego oraz Konto.

10. Konto - dost瘼na dla U篡tkownika tylko po zalogowaniu si cz窷 Sklepu, w której U篡tkownik mo瞠 dodawa, modyfikowa i usuwa swoje dane osobowe oraz inne dane, a tak瞠 korzysta z poszczególnych funkcjonalno軼i Konta.

11. Towary – towary sprzedawane w Sklepie, tj. p造tki ceramiczne – m. in. p造tki pod這gowe, 豉zienkowe, kuchenne oraz tarasowe.

12. Polityka Cookies – polityka Sklepu odnosz帷a si do zasad pos逝giwania si plikami cookies, opublikowana pod adresem: http://cookies.go3.pl/

13. Cookies – pliki cookies w rozumieniu przepisów Polityki Cookies.

                                  2.POSTANOWIENIA WST襾NE

                                                                 § 1

1. Regulamin zosta utworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z po幡. zm.).

2. Regulamin okre郵a w szczególno軼i:

a) rodzaj i zakres Us逝g 鈍iadczonych drog elektroniczn przez Sprzedaj帷ego;

b) warunki 鈍iadczenia Us逝g drog elektroniczn;

c) warunki zawierania i rozwi您ywania Umów o 鈍iadczenie Us逝g drog elektroniczn;

d) tryb post瘼owania reklamacyjnego; 3

                                                         § 2

1. Aby korzysta z Us逝g, Kupuj帷y musi zaakceptowa Regulamin.

2. Przedmiotem dzia豉lno軼i Sklepu jest sprzeda Towarów. Sprzedawane Towary wraz z dokladnym opisem i cen prezentowane s na odno郾ych podstronach Sklepu.

3. Umowa zawierana jest w j瞛yku polskim.

4. Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowi您uj帷ego w Polsce.

                                                          § 3

W celu unikni璚ia b喚dów podczas korzystania z Us逝g, zalecane jest korzystanie z pod陰czonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposa穎nego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przegl康ark internetow Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.

                                                           § 4

1. Przepisy Regulaminu nie uchybiaj powszechnie obowi您uj帷ym przepisom prawa dotycz帷ym ochrony Konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta .

2. Postanowienia Regulaminu niezgodne z powszechnie obowi您uj帷ymi normami prawa, uwa瘸 si za nieobowi您uj帷e. W ich miejsce stosuje si odpowiednie normy powszechnie obowi您uj帷ego prawa.

3. Sprzedaj帷y nie stosuje kodeksu dobrych praktyk.

                                                           § 5

Kontakt ze Sprzedaj帷ym odbywa si: telefonicznie – numer: +48 697-092-697 oraz 44-724-41-55, a tak瞠 e-mailem – daniel@ceramikacentrum.pl. Korespondencj tradycyjn nale篡 nadsy豉 na adres siedziby Sprzedaj帷ego.      

    3.SPRZEDA TOWARÓW ORAZ PROCEDURA ICH ZAMAWIANIA

                                                            § 6

1. Kupuj帷y sk豉da zamówienie poprzez wype軟ienie interaktywnego formularza zamówienia dost瘼nego na stronach Sklepu i przes豉nie go do Sklepu, przy czym wybór zamawianych Towarów nast瘼uje poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka zakupowego. Formularz wype軟iany jest zgodnie ze szczegó這wymi wskazówkami widocznymi w trakcie wype軟iania.

2. Kupuj帷y wskazuje Towary, które chce zamówi. Kupuj帷y podaje nast瘼uj帷e dane: imi nazwisko/nazw, adres zamieszkania/siedziby, adres do dor璚ze, adres e-mail, nr telefonu, sposób p豉tno軼i, sposób dostawy Towarów. Dodatkowo Kupuj帷y podaje niezb璠ne dane do wystawienia faktury lub rachunku.

3. Je郵i Kupuj帷y realizuje zakupy za pomoc Konta, nie musi podawa danych okre郵onych w ust. 2 zd. drugie.

4. Kupuj帷emu umo磧iwia si weryfikacj i poprawienie danych dotycz帷ych sk豉danego zamówienia (przycisk „wstecz”).

5. Przed z這瞠niem zamówienia Kupuj帷y powinien dok豉dnie zapozna si z tre軼i Regulaminu oraz z這篡 o鈍iadczenie, czy akceptuje jego tre嗆.

6. Procedura zakupu ko鎍zy si przez wci郾i璚ie przez Kupuj帷ego przycisku potwierdzaj帷ego z這瞠nie zamówienia z obowi您kiem zap豉ty (przycisk „zamówienie z obowi您kiem zap豉ty” lub inny równowa積y w tre軼i).

7. Momentem zawarcia Umowy jest potwierdzenie przez Sprzedaj帷ego otrzymania zamówienia. Potwierdzenie nast瘼uje w drodze przes豉nia Kupuj帷emu wiadomo軼i e-mail, w której Sprzedaj帷y potwierdza przyj璚ie zamówienia do realizacji. Wraz z potwierdzeniem Sprzedaj帷y przesy豉 Kupuj帷emu Regulamin.

                                                          § 7

1. Kupuj帷y powinien zastosowa si do wskaza zawartych w potwierdzeniu, w szczególno軼i za klikn望 w link podany w e-mailu.

2. Niezale積ie od przes豉nych Kupujacemu informacji dotycz帷ych Umowy, pe軟a tre嗆 Umowy jest utrwalana przez Sprzedaj帷ego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udost瘼niana Kupuj帷emu na jego wniosek.

3. W razie wykrycia b喚dów we wprowadzonych przez Kupuj帷ego danych, o których mowa w ust. 2, Kupuj帷y mo瞠 wyst徙i o ich korekt, podaj帷 dane w豉軼iwe. Mo磧iwo嗆 ta nie dotyczy zmiany Towarów zamówionych po ich wysy販e do Kupuj帷ego.

4. W razie w徠pliwo軼i co do rzetelno軼i podanych danych, Sprzedaj帷y jest uprawniony do ich potwierdzenia. O takiej sytuacji Sprzedaj帷y niezw這cznie poinformuje Kupuj帷ego i wspólnie z nim dokona weryfikacji podanych przez niego danych. Na 膨danie Kupuj帷ego, Sprzedaj帷y zwróci wp豉con ju tytu貫m ceny nale積o嗆.

                                                          § 8

Zamówienia mo積a sk豉da równie za pomoc poczty elektronicznej na adres e-mail: daniel@ceramikacentrum.pl

                                                 4.DOSTAWA

                                                           § 9

1. Je瞠li Strony nie umówi造 si inaczej, dostawa zamówionych Towarów nast瘼uje w najkrótszym mo磧iwym terminie, nie d逝窺zym ni 30 dni od zawarcia Umowy. Standardowy okres dostawy zamówionych Towarów wynosi od 3 do 7 dni roboczych. Przy p豉tno軼i realizowanej w formie przedp豉ty termin dostawy liczony jest od dnia zaksi璕owania nale積o軼i na koncie Sprzedaj帷ego.

2. W przypadku, gdy Sprzedaj帷y nie spe軟i swojego obowi您ku dostarczenia Towarów w terminie okre郵onym w ust瘼ie poprzedzaj帷ym, Kupuj帷y mo瞠 wezwa Sprzedaj帷ego do dostarczenia Towarów w dodatkowym terminie stosownym do okoliczno軼i. Je瞠li Sprzedaj帷y nie dostarczy Towarów w terminie okre郵onym w ust瘼ie poprzedzaj帷ym lub w dodatkowym terminie, 6 Kupuj帷y ma prawo rozwi您a Umow. Przepis § 22 stosuje si.

3. W przypadku, gdy Kupuj帷y ze swej winy nie odebra Towarów dostarczonych przez Sprzedaj帷ego, Sprzedaj帷y wzywa go do ich odebrania w dodatkowym terminie stosownym do okoliczno軼i. Je瞠li Kupuj帷y nie odbierze Towarów w tym dodatkowym terminie, Sprzedaj帷y ma prawo rozwi您a Umow. Przepis § 22 stosuje si.

4. Ust瘼y 1 i 2 powy瞠j nie maj zastosowania gdy Sprzedaj帷y z przyczyn niezale積ych od niego odmówi dostarczenia Towarów lub w przypadku, gdy termin dostarczenia zosta uzgodniony z Kupuj帷ym indywidualnie i ma istotne znaczenie z uwagi na wszystkie okoliczno軼i zwi您ane z zawarciem Umowy lub te w przypadku, gdy Kupuj帷y informuje Sprzedaj帷ego przed zawarciem Umowy, 瞠 dostarczenie Towarów przed okre郵onym dniem lub w okre郵onym dniu ma istotne znaczenie. W takich przypadkach, je瞠li Sprzedaj帷y nie dostarczy Towarów w terminie uzgodnionym z Kupuj帷ym lub w terminie okre郵onym w ust. 1, Kupuj帷y ma prawo do natychmiastowego rozwi您ania Umowy.

5. Po rozwi您aniu Umowy w my郵 przepisów powy窺zych Sprzedaj帷y niezw這cznie dokonuje zwrotu ca貫j kwoty zap豉conej w ramach Umowy.

                                                          § 10

1. Dostawa zamówionych Towarów standardowo realizowana jest za po鈔ednictwem firmy kurierskiej.

2. Zaleca si by Kupuj帷y skontrolowa stan przesy趾i w momencie jej dostawy, a w przypadku widocznych uszkodze opakowania fakt ten zg這si osobie dor璚zaj帷ej przesy趾 i, o ile jest to mo磧iwe, przy jej udziale sporz康zi protokó szkody. Nieskontrolowanie przesy趾i nie powoduje utraty uprawnie do zg這szenia reklamacji.

                                        5.CENA I PxTNO列I

                                                         § 11

1. Ceny Towarów podane s na stronach Sklepu. 7

2. Ceny Towarów podawane s w wersji ostatecznej, zawieraj帷ej wszelkie op豉ty i podatki, w tym w szczególno軼i obejmuj帷ej podatek VAT w obowi您uj帷ej stawce, z uwzgl璠nieniem jednak przepisu ust瘼u poni窺zego.

3. Ceny Towarów nie zawieraj kosztów przesy趾i, które s przedstawiane Kupuj帷emu w trakcie procedury zamawiania.

                                                        § 12

Kupuj帷y otrzymuje wraz z przesy趾 wedle swojego wyboru paragon, rachunek lub faktur.

                                                        § 13

1. Wybór sposobu dostawy nale篡 do Kupuj帷ego.

2. Strony mog umówi si na dostaw Towarów przy u篡ciu opcji dostawy zaproponowanej przez Kupuj帷ego.

3. Je瞠li koszty transportu z uwagi na charakter zamówienia lub rozmiar zamówionych Towarów nie pozwalaj na wcze郾iejsze obliczenie ceny, zostanie ona okre郵ona na podstawie ogólnie obowi您uj帷ych stawek danego przewo幡ika. W tym wypadku Kupuj帷y mo瞠 wybra jako przewo幡ika inny podmiot ni wskazany w § 10 ust. 1.

                                                        § 14

Kupuj帷y wybiera jedn z poni窺zych form p豉tno軼i:

a) przelewem – nale積o嗆 za Towary Kupuj帷y przedp豉ca na konto bankowe Sprzedaj帷ego o nr: 76 1160 2202 0000 0000 3746 4619;

b) za pomoc systemu PayU;

c) gotówk przy odbiorze w siedzibie firmy

                                                  6. KONTO 

                                                       § 15

1. Za這瞠nie Konta jest fakultatywne dla U篡tkowników chc帷ych korzysta z Us逝g.

2. Konto ma na celu u豉twienie U篡tkownikowi dokonywania zakupów za pomoc Sklepu.

3. U篡tkownik korzystaj帷y z Us逝gi Konta wyra瘸 zgod na rozpocz璚ie jej 鈍iadczenia przez Sprzedaj帷ego z chwil za這瞠nia Konta.

4. Konto zostaje za這穎ne po wype軟ieniu interaktywnego formularza zg這szeniowego „nowe konto”.

5. Procedura wype軟iania interaktywnego formularza obejmuje podanie danych wskazanych w § 6 ust. 2 zdanie drugie.

6. Dane do Konta ka盥y U篡tkownik podaje dobrowolnie. U篡tkownik ma mo磧iwo嗆 samodzielnego uaktualniania swoich danych osobowych oraz usuni璚ia Konta.

7. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych poprzez klikni璚ie przycisku „zatwierd” na ostatniej ods這nie interaktywnego formularza na podany przez U篡tkownika adres e-mail zostanie wys豉na wiadomo嗆 z linkiem aktywacyjnym oraz warunki na jakich zosta豉 zawarta Umowa, w tym tre嗆 obowi您uj帷ego Regulaminu.

8. Konto zostaje za這穎ne w momencie klikni璚ia przez U篡tkownika w link aktywacyjny, o którym mowa w ust瘼ie poprzedzaj帷ym. Jest to moment zawarcia Umowy.

9. Niezale積ie od przes豉nych U篡tkownikowi informacji dotycz帷ych Umowy, pe軟a tre嗆 Umowy jest utrwalana przez Sprzedaj帷ego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udost瘼niana U篡tkownikowi na jego wniosek.

10. Za這瞠nie Konta jest bezp豉tne.

11. U篡tkownik mo瞠 usun望 Konto w dowolnym momencie. Moment usuni璚ia Konta przez U篡tkownika jest momentem zako鎍zenia Umowy o 鈍iadczenie us逝gi Konta.

                     7.ODPOWIEDZIALNO汎 SPRZEDAJ。EGO

                                                       § 16

1. Sprzedaj帷y zobowi您uje si dostarczy Towary bez wad.

2. Sprzedaj帷y odpowiada wobec Kupuj帷ego za wady fizyczne i prawne Towarów w zakresie okre郵onym Ustaw Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z pó幡. zm.)

                                                       § 17

1. Je瞠li Towar posiada wad, Kupuj帷y mo瞠:

a) 膨da usuni璚ia wady przez Sprzedaj帷ego;

b) 膨da wymiany Towaru na nowy;

c) 膨da obni瞠nia ceny;

d) odst徙i od Umowy;

2. Kupuj帷y nie mo瞠 膨da obni瞠nia ceny ani odst徙i od Umowy je瞠li Sprzedaj帷y niezw這cznie i bez nadmiernych niedogodno軼i dla Kupuj帷ego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wad usunie.

3. Je瞠li Kupuj帷y jest Konsumentem, mo瞠 zamiast zaproponowanego przez Sprzedaj帷ego usuni璚ia wady 膨da wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast zaproponowanej wymiany Towaru 膨da usuni璚ia wady, chyba 瞠 doprowadzenie Towaru do zgodno軼i z Umow w sposób wybrany przez Kupuj帷ego jest niemo磧iwe albo wymaga這by nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedaj帷ego.

4. W wypadku powtórnej wymiany lub naprawy Towaru ograniczenie mo磧iwo軼i odst徙ienia od Umowy lub 膨dania obni瞠nia ceny, o którym mowa w ust瘼ie 2, nie ma zastosowania.

5. W przypadku wady nieistotnej Kupuj帷y nie mo瞠 odst徙i od Umowy, nie traci jednak prawa do skorzystania z pozosta造ch uprawnie wymienionych w ust. 1 lit. a-c.

6. Sprzedaj帷y mo瞠 odmówi zado嗆uczynienia 膨daniu naprawy Towaru lub wymiany na nowy, je瞠li doprowadzenie do zgodno軼i z Umow rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupuj帷ego jest niemo磧iwe lub w porównaniu z drugim mo磧iwym sposobem doprowadzenia do zgodno軼i z Umow wymaga這by nadmiernych kosztów. 10

7. Je瞠li Kupuj帷ym jest przedsi瑿iorca, który dokona zakupu Towarów w zwi您ku z prowadzon przez siebie dzia豉lno軼i gospodarcz, Sprzedaj帷y mo瞠 odmówi wymiany rzeczy wadliwej na woln od wad lub usuni璚ia wady tak瞠 wtedy, gdy koszty zado嗆uczynienia temu obowi您kowi przewy窺zaj cen rzeczy sprzedanej.

                                                       § 18

1. Reklamacje dotycz帷e Us逝g powinny by sk豉dane pisemnie na adres Sprzedaj帷ego oraz drog mailow na adres: daniel@ceramikacentrum.pl. W pi鄉ie zawieraj帷ym reklamacj nale篡 poda dane osoby reklamuj帷ej, nazw i rodzaj Us逝gi, której reklamacja dotyczy oraz opisa przyczyny reklamacji.

2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedaj帷y informuje Kupuj帷ego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesy趾i listowej przez Sprzedaj帷ego), a tak瞠 w formie e-maila.

3. W przypadku nieuwzgl璠nienia przez Sprzedaj帷ego reklamacji z這穎nej przez Kupuj帷ego, Sprzedaj帷y wraz z informacj o sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformuje Kupuj帷ego o tym, czy wyra瘸 zgod na podj璚ie przez Strony próby pozas康owego rozwi您ania sporu.

4. Sprzedaj帷y nie ponosi odpowiedzialno軼i za wady Towarów, je郵i wada zostanie stwierdzona po up造wie dwóch lat od ich wydania Kupuj帷emu. Roszczenia Kupuj帷ego przedawniaj si z up造wem roku, licz帷 od dnia stwierdzenia wady Towaru. Termin przedawnienia nie mo瞠 sko鎍zy si przed up造wem dwóch lat od wydania rzeczy.

                                                         § 19

1. Sprzedaj帷y informuje, i Konsumentom korzystaj帷ym z Us逝g przys逝guje mo磧iwo嗆 skorzystania z pozas康owych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze, w których prób rozwi您ania zaistnia貫go sporu podejmuje neutralny i kompetentny podmiot nie powi您any z 瘸dn ze Stron. Zasady dost瘼u do tych procedur dost瘼ne s m. in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji spo貫cznych, do których statutowych zada nale篡 ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urz璠u Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.polubowne.uokik.gov.pl/). 11

2. Wykaz instytucji zajmuj帷ych si pozas康owym rozwi您ywaniem sporów konsumenckich w Polsce znajduje si w Rejestrze Podmiotów Uprawnionych prowadzonym przez UOKiK, dost瘼nym na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

3. Informacje oraz dost瘼 do Procedury Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR), która zosta豉 opracowana przez Komisj Europejsk, znajduj si na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

4. Konsumentom przys逝guj tak瞠 nast瘼uj帷e, przyk豉dowe sposoby skorzystania z pozas康owych sposobów rozwi您ywania sporów konsumenckich:

a) zwrócenie si do sta貫go polubownego s康u konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygni璚ie sporu wynik貫go z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i dzia豉nia sta造ch polubownych s康ów okre郵a rozporz康zenie ministra sprawiedliwo軼i z dnia 25 wrze郾ia 2001 r. w sprawie okre郵enia regulaminu organizacji i dzia豉nia sta造ch polubownych s康ów konsumenckich;

b) zwrócenie si do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszcz璚ie post瘼owania mediacyjnego w sprawie polubownego zako鎍zenia sporu; c) zwrócenie si do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji spo貫cznej, do której zada statutowych nale篡 ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

5. Oprócz pozas康owych sposobów rozwi您ywania sporów konsumenckich Konsumentom przys逝guje tak瞠 uprawnienie do wszcz璚ia post瘼owania pojednawczego poprzez wniesienie do w豉軼iwego s康u wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, a tak瞠 skorzystanie w toku tocz帷ego si post瘼owania s康owego z mediacji. Listy sta造ch mediatorów oraz istniej帷ych o鈔odków mediacyjnych udost瘼niane s przez Prezesów S康ów Okr璕owych.

                                                       § 20

Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Kupuj帷ego w chwili wej軼ia przez niego lub osob trzeci wskazan przez niego, inn ni przewo幡ik, w fizyczne posiadanie Towarów. Jednak瞠 ryzyko to przechodzi na Kupuj帷ego z chwil dostarczenia Towarów przewo幡ikowi, je瞠li Kupuj帷y samodzielnie wybra przewo幡ika i zleci temu przewo幡ikowi ich transport, a Sprzedaj帷y nie oferowa takiej mo磧iwo軼i dostawy Towarów. 

                                                         §21

W przypadku niewykonania Umowy przez Sprzedaj帷ego, Sprzedaj帷y obowi您any jest do naprawienia szkody z tego faktu wynikaj帷ej na zasadach okre郵onych w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z pó幡. zm. )

                                                        § 22

1.Sprzedaj帷y nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary.

2. Wszystkie towary zakupione w sklepie internetowym s fabrycznie nowe i obj皻e pe軟 gwarancj producenta na równi z innymi formami sprzeda篡.

 

                                       8.ODST·IENIE OD UMOWY

                                                        § 23

1. Kupuj帷y b璠帷y Konsumentem mo瞠 zrezygnowa z Towarów kupionych w Sklepie bez podania przyczyny, w ci庵u 14 dni od daty odebrania przesy趾i (Prawo do odst徙ienia od Umowy).

2. Prawo do odst徙ienia od Umowy nie przys逝guje w wypadkach: a. umowy, której przedmiotem jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wed逝g specyfikacji Konsumenta lub s逝膨cy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; b. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zale篡 od waha na rynku finansowym, nad którymi przedsi瑿iorca nie sprawuje kontroli, i które mog wyst徙i przed up造wem terminu do odst徙ienia od umowy; c. umowy, której przedmiotem jest Towar ulegaj帷y szybkiemu zepsuciu lub maj帷y krótki termin przydatno軼i do u篡cia; d. umowy, której przedmiotem jest Towar dostarczany w zamkni皻ym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie mo積a zwróci ze wzgl璠u na ochron zdrowia lub ze wzgl璠ów higienicznych; e. umowy, której przedmiotem jest Towar, który po dostarczeniu, ze wzgl璠u na swój charakter, zostaje nieroz陰cznie po陰czony z innymi rzeczami; f. umowy, której przedmiotem s nagrania d德i瘯owe lub wizualne albo programy 13 komputerowe dostarczane w zamkni皻ym opakowaniu, je瞠li opakowanie zosta這 otwarte po dostarczeniu;

3. Aby skorzysta z prawa do odst徙ienia od Umowy Kupuj帷y poinformuje Sprzedaj帷ego o odst徙ieniu w drodze jednoznacznego o鈍iadczenia na pi鄉ie lub poczt elektroniczn przed up造wem terminu do odst徙ienia, a nast瘼nie na w豉sny koszt ode郵e Towary bez zb璠nej zw這ki, najpó幡iej w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupuj帷y poinformowa Sprzedaj帷ego o swoim odst徙ieniu.

4. Kupuj帷y mo瞠 z這篡 o鈍iadczenie o odst徙ieniu na formularzu znajduj帷ym si na stronie internetowej Sklepu: ceramikacentrum.pl/information.php?define_content_id=28&id_info=14

5. W razie skutecznego odst徙ienia od Umowy Sprzedaj帷y niezw這cznie zwróci Kupuj帷emu wszystkie otrzymane od niego p豉tno軼i, w tym koszty dostawy (z wyj徠kiem dodatkowych kosztów niestandardowego sposobu dostawy Towarów wybranego przez Kupuj帷ego oraz kosztów zwrotu Towarów Sprzedaj帷emu). Zwrot p豉tno軼i nast徙i mo瞠 w tej samej formie, w której Kupuj帷y dokona p豉tno軼i, b康 w innej formie wybranej przez Kupuj帷ego.

6. Sprzedaj帷y nie ponosi kosztów zwrotu Towarów w przypadku skorzystania przez Kupuj帷ego z Prawa odst徙ienia od Umowy, co oznacza, 瞠 w takim wypadku Kupuj帷y ponosi bezpo鈔ednie koszty zwrotu Towarów Sprzedaj帷emu.

         9.PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZ。E PRZEDSIEBIORCÓW

                                                        § 24

Przepisy § 25, § 26, § 27, § 28 i § 29 oraz § 30 maj charakter przepisów szczególnych i odnosz si tylko i wy陰cznie do Kupuj帷ych nieb璠帷ych Konsumentami.

                                                        § 25

1. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedaj帷ego.

2. Potwierdzenie zamówienia nast瘼uje poprzez przes豉nie przez Sprzedaj帷ego wiadomo軼i e-mail na adres Kupuj帷ego, w której Sprzedaj帷y potwierdza warunki Umowy wynikaj帷e ze z這穎nego zamówienia. 14

                                                        § 26

Za opó幡ienia wynikaj帷e z winy dostawcy Sprzedaj帷y nie ponosi odpowiedzialno軼i.

                                                        § 27

Kupuj帷y skontroluje stan przesy趾i w momencie jej dostawy, a w przypadku widocznych uszkodze opakowania fakt ten zg這si osobie dor璚zaj帷ej przesy趾 i przy jej udziale sporz康zi protokó szkody.

                                                        § 28

Sprzedaj帷y mo瞠 wymaga, aby w niektórych przypadkach Kupuj帷y po z這瞠niu zamówienia wykona przedp豉t si璕aj帷 nie wi璚ej ni 30% ca這軼i zamówienia.

                                                        § 29

W przypadku gdy Kupuj帷y nie jest Konsumentem Sprzedaj帷y zastrzega, 瞠 nie ponosi odpowiedzialno軼i za szkody powsta貫 w wyniku niedotrzymania terminu dostawy lub niedostarczenia Towaru. W szczególno軼i nie jest odpowiedzialny za przerwy w produkcji, utrat zysku lub straty po鈔ednie, powstaj帷e w wyniku niedostarczenia Towaru w danym terminie, lub dostarczenia Towaru, który okaza si wadliwy i tym samym wyst徙i豉 konieczno嗆 jego reklamacji. Powsta貫 w ten sposób szkody nie mog by podstaw roszcze w stosunku do Sprzedaj帷ego.

                                                        § 30

Strony ustalaj, 瞠 nie s zwi您ane przepisami art. 66.1 par. 1-3 Kodeksu Cywilnego. 10.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

                                                        § 31

1. Sprzedaj帷y jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupuj帷ego.

2. Kupuj帷y w toku procedury zamówienia Towarów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedaj帷ego. 15

3. Uzyskane przez Sprzedaj帷ego dane osobowe s gromadzone i przetwarzane wy陰cznie w celu realizacji zawartej z Kupuj帷ym Umowy, zgodnie z Ustaw o ochronie danych osobowych. Uzyskane przez Sprzedaj帷ego dane osobowe w 瘸dnym wypadku nie s przekazywane jakimkolwiek osobom trzecim.

4. W ka盥ym czasie Kupuj帷y mo瞠 zobowi您a Sprzedaj帷ego, poprzez przes豉nie stosownego zapytania, w tym równie e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotycz帷ych jego osoby.

5. Kupuj帷emu przys逝guje równie prawo do 膨dania usuni璚ia, uzupe軟ienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedaj帷ego. Sprzedaj帷y niezw這cznie zastosuje si do wystosowanego przez Kupuj帷ego 膨dania.

6. Sprzedaj帷y o鈍iadcza, 瞠 spe軟ia wszelkie wymogi z zakresu przetwarzania danych osobowych, które nak豉daj na niego przepisy powszechnie obowi您uj帷ego prawa, w tym przede wszystkim ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Sprzedaj帷y o鈍iadcza tak瞠, 瞠 dok豉da wszelkich stara w celu osi庵ni璚ia jak najwy窺zego standardu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego firmie.

                                                        § 32

1. Sklep pos逝guje si plikami Cookies.

2. Pliki Cookies mog by instalowane na urz康zeniu U篡tkownika tylko i wy陰cznie za jego wyra幡 zgod.

3. Szczegó這we zasady pos逝giwania si przez Sklep plikami Cookies okre郵a Polityka Cookies.

                             11.POSTANOWIENIA KO哸OWE

                                                         § 33

1. Sprzedaj帷y zastrzega sobie prawo do krótkotrwa造ch przerw technicznych w dost瘼ie do Sklepu, spowodowanych konserwacj b康 aktualizacj danych na serwerze.

2. Sprzedaj帷y nie 鈍iadczy 瘸dnych dodatkowych us逝g zwi您anych z serwisem Towarów oprócz 16 us逝g okre郵onych w Regulaminie.

                                                          § 34

1. Regulamin wchodzi w 篡cie z dniem 01.08.2017

2. Regulamin mo瞠 ulec zmianie w ka盥ym czasie. Informacje o tre軼i zmian Regulaminu s zamieszczane niezw這cznie na stronach Sklepu.

3. Zmiany obowi您uj od dnia ich publikacji na stronach Sklepu i nie maj mocy wstecznej.